Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Behandling

 

På DBK arbetar terapeuter som är erfarna behandlare av just sexberoende, kärleksberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterat till sexberoende. Vi har alla en grundläggande utbildning i behandling av beroende, samt påbyggnadsutbildningar för att arbeta specifikt med sexberoende. Vi ägnar oss också åt kontinuerligt utbildning inom ramen för vår verksamhet.

Även om det i Sverige inte tidigare funnits metoder för behandling av sexberoende, har man i andra länder såsom USA, Kanada och England en lång historia (mer än 30 år) av metodik för behandling som man kunnat utveckla och evidensbasera. De behandlingsprogram vi arbetar utifrån bygger på den kunskap och metodik vi lärt oss i en specialistutbildning för sexberoende och anhörigtrauma från International Institute for Trauma and Addiction Professionals (www.iitap.com) i USA, och den mångåriga erfarenhet som utvecklats i det praktiska behandlingsarbetet på DBK.Vår s.k. uppgiftsbaserade behandlingsprogram är alltså evidentbaserat och godkänd av t.ex. American Psychiatric Association och American Society for Addiction Medicine. Vi är också medlemmar i ett nätverk av professionella behandlare som finns över hela världen. Behandlingsprogrammet har anpassats till svenska förhållanden.

Vi arbetar utifrån en behandlingsfilosofi som är inspirerad av tolvstegsprogrammet - som ursprungligen skapades av anonyma alkoholister – kombinerat med terapeutiska program som riktar sig specifikt mot behandling av olika typer av sexberoende, kärleksberoenden, anhörigtrauma och medberoende. Vår utgångspunkt är att behandling för sexberoende kräver en specifik kompetens utöver psykoterapeutisk behandling. Vi kombinerar sociokulturellt behandlingsarbete med individanpassat processarbete utifrån vår specifika kompetens av sexberoende, kärleksberoende, anhörigtrauma och medberoende. Det är viktigt för oss att poängtera att behandlingen på så sätt skiljer sig från mer allmänna psykoterapeutiska metoder eller strikta KBT-metoder.

Vi på DBK är inte psykologer eller psykiatriker, vi är behandlare av beroendesjukdomar med specialistkompetens i sexberoende och kärleksberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende.

DBKs grundläggande behandlingsfilosofi är att:

 

• alla människor har potential att avstå från destruktiva sexuella mönster
• alla människor har potential att tillfriskna
 

Bedömningssamtal

Efter ett första samtal per telefon eller via email får du komma på ett bedömningssamtal. Om du har en partner rekommenderar vi att din partner följer med på bedömningssamtalet. Partnern får då träffa en anhörigterapeut för ett eget samtal under tiden bedömningen pågår. Bedömningssamtalet är ett verktyg vi använder för att se om man uppfyller kriterier för diagnos. Om vi ställer diagnosen sexberoende rekommenderar vi behandling utifrån den sexberoendes situation. Kommer ni första gången som par handlar det även om att inventera de problem som finns i relationen på grund av ett eventuellt sexberoende. Ofta kombinerar vi parsamtal och bedömningssamtal. Som partner eller anhörig till en person med sexberoende befinner man sig ofta i en känslomässigt pressad situation. Till dig som är partner eller anhörig erbjuder vi stöd i den aktuella situationen, information om vad ett sexberoende innebär och krishantering, antingen individuellt eller i grupp.

 

Öppenvård för sexberoende 

Öppenvårdsprogrammet innebär att man går i en behandlingsgrupp varje vecka. Vi har behandlingsgrupper på eftermiddags- eller kvällstid. Träffarna sker vanligtvis en gång per vecka och pågår i tre timmar vid varje tillfälle. Själva programmet tar i genomsnitt runt ett år att arbeta sig igenom men behandlingstiden varierar en hel del från patient till patient. Behandlingen utgår från uppgifter man gör hemma för att sedan komma till kliniken och redovisa dessa. Programmet är uppdelat i tre faser samt eftervård.

 

Fas 1 – 30-dagar
Denna fas handlar först och främst om att skaffa sig 30 dagar utan sin “drog”.
Under denna fas så tittar man på hur drogen ser ut, hur den har smugit sig på oss i livet och vilka problem den orsakat en själv och andra i ens omgivning. Vi introducerar även de första verktygen för att förhindra återfall i denna fas.

 

Fas 2 – Verktyg
Här utvecklar vi förmågan att bli ärlig och stå för vilka vi är. Vi jobbar även mycket med att få känslomässig kontakt med de tvångsmässiga, destruktiva saker vi gjort i vårt liv. Vi börjar titta på hur vi ska klara av vår närmsta framtid och lär oss förstå vikten av självomsorg. Vi börjar titta på hur vår okunskap om sex och relationer gett upphov till de destruktiva mönster vi ägnar oss åt. Vi lär oss även använda ett antal verktyg för att minska risken för återfall i de destruktiva mönstrena. Vi tränar också på att ta ansvar för den skada vi åsamkat andra.

 

Fas 3 – Hinder
I den här fasen tittar vi på hur det kom sig att vi hamnade där vi gjorde. Vi tittar även på om några av de bakomliggande orsakerna behöver bearbetas. Finns det skam som behöver minskas eller fantasier som behöver jobbas med för att de inte ska ta över? Vi lär oss skapa stabilitet i vår tillfrisknandeprocess. Vi bearbetar även de trauman som gör oss oförmögna att fungera som vi vill i våra liv

 

Observera att vi även erbjuder hjälp för kärleksberoende kvinnor. Även om vi har ett specifikt program för behandling av kärleksberoende följer själva behandlingsprogrammet samma faser som beskrivs ovan. 

 

Intensivprogrammet för sexberoende 

På kliniken i Stockholm har vi intensivprogram för både kvinnor och män. Programmet för kvinnor består av tre dagars (månd-onsd) intensivbehandling vid sex tillfällen. Programmet för män består av fem dagar(månd-fred) vid sex tillfällen.


Den huvudsakliga behandlingen sker i grupp om max 8 personer men även enskilda samtal förekommer vid behov. Behandlingen är individanpassad och utgår från patientens behov. I gruppen redovisas uppgifter och mellan behandlingstillfällena får man arbeta hemma med det som är aktuellt.
Behandlingsprogrammet består av tre delar. I den första delen får patienterna bland annat:


1. Kognitiva verktyg för att tillfriskna.
2. Kunskap om sex-och/eller kärleksberoende.
3. Förståelse för den egna beroendeprocessen och för förlorad impulskontroll.
4. Få verktyg för att kunna bryta isolering och ensamhet.
5. Kontakt med ev underliggande sorg och smärta .

 

I den andra delen får patienten bland annat arbeta med trauma/sorgbearbetning, återuppbyggande av tillit till familj och vänner samt framtidsvision och mål.


I den tredje delen, eftervården, läggs fokus på självomsorg, vidareutveckling av vision och mål, mindfulness samt stabilitet.

 

På DBK Göteborg är intensivbehandling en heldag i veckan.

Du som är beroende kommer måndagar mellan kl.10 -21 ojämna veckor och din partner/anhörig fredagar kl.10-16 jämna veckor. Den vecka ni inte är här har ni möte med respektive grupp via Skype.

Detta ger dig som patient kontinuitet och ökar möjligheten för dig som bor utanför Göteborg att gå i behandling hos oss. 

 

Öppenbehandling för anhöriga

Vi erbjuder stödprogram för anhöriga. De är öppna för anhöriga som behöver extra stöd i sin kris- och chockfas och/eller som vill arbeta med sin egen medberoendeproblematik.  Behandlingen riktar sig till den som lever eller har levt med en sexberoende, den som är förälder eller barn till en sexberoende, eller till den som har en nära vänskaplig relation med någon som har ett sexuellt beroende.För de anhöriga som bor i stockholmstrakten erbjuds gruppterapi och individuella samtal. Vi har grupper på eftermiddag och kväll.

 

Intensivprogram för anhöriga

Vi erbjuder även intensivprogram för anhöriga Intensivprogrammen riktas i första hand till de anhöriga som inte bor i stockholmstrakten men är också öppna för anhöriga som behöver extra stöd i sin kris- och chockfas och/eller som vill arbeta med sin egen medberoendeproblematik. Anhörigintensiven är tre dagars workshop (onsdagar, tordagar, och fredagar) som riktar sig till den som lever eller har levt med en sexberoende, den som är förälder eller barn till en sexberoende, eller till den som har en nära vänskaplig relation med någon som har ett sexuellt beroende.

Datum för våra intesivdagar hittar du i vårt kalendarium

 

Parsamtal

Under primärbehandlingen ingår sex stycken parsamtal ifall båda parter deltar i behandlingen. I de här samtalen arbetar vi efter en speciell modell som syftar till att förbereda för att ni som par skall kunna restaurera tillit i relationen. Ytterligare parsamtal kan ibland vara nödvändiga/önskvärda och kan i så fall läggas till i behandlingen. Att bygga upp tillit i en relation efter att ett sexberoende avslöjats tar tid och engagemang. Vill du läsa mer om behandlingen för par       klicka här.

 

Traumabearbetning

Alla våra patienter deltar i traumabearbetning (fördjupningsgrupper) som ett led i tillfrisknandeprocessen. Att bearbeta de trauman som ger näring till sexuella utagerandemönster är nödvändigt för att uppnå hälsa. 

 

Vanligtvis träffas patienterna i fördjupningsgrupp en gång i veckan. Man deltar i fördjupnings -eller traumabearbetningsgrupper vanligtvis efter  6-8 månader i behandling. Grundregeln är att man har minst 4 månaders avhållsamhet från sina utageranden samt strukturerat mötesgående i självhjälpsgrupper innan man påbörjar traumabearbetning. Det finns dock undantag från detta. Ett undantag är till exempel då en person ständigt återfaller på grund av oupplösta trauman.

 

Eftervård

Vid avslutad primärbehandling erbjuder vi eftervård en heldag ca en gång i månaden. En dag i månaden erbjuder DBK eftervårdsbehandling för de patienter som har gått igenom primärbehandling och trauma-bearbetning. Syftet är att hålla erfarenheterna från terapin levande så att beroendet inte kan få nytt grepp om patienten.

 

DBK rekommenderar dessutom alla gamla och nya patienter att regelbundet besöka tolvstegsbaserade möten i t.ex. SLAA, SAA eller RCA för att ta hand om sitt tillfrisknande och påminna sig själva om kraften i beroendet.

 

Hör gärna av er via telefon eller mejl för kostnadsförslag!

 

Telefon Stockholm: 08-654 00 66 

Mejl: stockholm@dbksverige.se

 

Telefon Göteborg: 031-82 05 16

Mejl: goteborg@dbksverige.se

 

 

--